FISA MASURII M1/1A

Fişa măsurii: Furnizarea de servicii de informare şi formare profesională de calitate pentru persoanele active din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” Codul măsurii – M1/1A

Tipul măsurii: ☐ INVESTIȚII

  SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
 • Justificare şi corelare cu analiza SWOT

Scopul acestei măsuri este să furnizeze servicii de instruire şi de informare persoanelor şi IMM-urilor care sunt implicate în sectoarele prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”, pentru a îmbunătăţi cunoştinţele tehnice, abilităţile, inovarea şi capacitatea managerială generală atât cu privire la îmbunătăţirea productivităţii şi creșterea valorii adăugate, cât și cu privire la acţiunile transversale privind mediul şi schimbările climatice.

Analizând zona GAL „Plaiurile Ramidavei” se poate constata că sectoarele care necesită sprijin şi care reprezintă o posibilitate reală de dezvoltare economică sunt următoarele: zootehnie, pomicultura, apicultura şi produsele forestiere nelemnoase (ex: fructele de pădure, ciupercile de pădure etc). Potențialul din sectoarele identificate ca fiind prioritare zonei GAL „Plaiurile Ramidavei” este mare, însă este evidentă necesitatea sprijinirii sectoarelor care reprezintă o posibilitate reală de dezvoltare economică.

Astfel pentru realizarea dezvoltării sectoarelor prioritare este necesară formarea profesională a persoanelor active din aceste sectoare, precum şi de conştientizarea şi sensibilizarea lor în ceea ce priveşte situaţia actuală şi posibilităţile de dezvoltare. În acest sens, primul pas îl constituie pregătirea – prin Măsura M1/1A – în scopul introducerii sistemelor de calitate alimentară, favorizării asocierii, restructurării efieciente a  fermelor.

În urma analizei SWOT efectuate, în teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” a fost identificată nevoia profesionalizării persoanelor active în sectoarele prioritare prin facilitarea accesului acestora la cunoaştere. Populaţia de pe teritoriul GAL are un nivel scăzut de educaţie şi un slab spirit antreprenorial. Specializarea şi modernizarea din sectoarele prioritare necesită un nivel corespunzător de pregătire tehnică, economică şi juridică, inclusiv expertiză în tehnologii noi şi inovative pentru personalul angajat în aceste sectoare.

În momentul de faţă, în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există anumiţi factori care îngreuneză sau fac imposibilă dezvoltarea acestor sectoare prioritare: lipsa experienţei în producerea, colectarea şi procesarea materiei prime; lipsa cooperării fermierilor, lipsa parteneriatelor între ei; lipsa asigurării materiilor prime de bună calitate necesare produselor de calitate (din această cauză firmele locale care procesează materii prime din sectoarele prioritare sunt nevoite să cumpere materii prime din alte părţi/ localităţi ale ţării); lipsa cooperării între fermieri (care produc materii prime) şi firmele care procesează aceste materii prime; lipsa sistemelor de calitate.

Pentru dezvoltarea economică a zonei GAL aceste lipsuri trebuie compensate, pe o parte, şi pe de altă parte, luaţi în seamă şi folosiţi factorii pozitivi şi posibilităţile, cum ar fi: existenţa unui local knowledge în ceea ce priveşte creşterea animalelor (păşunarea bovinelor/ ovinelor, accesul animalelor la plantele medicinale pe păşune şi producerea unui lapte de o calitate specială), abundenţa în fructe de pădure şi ciuperci de pădure.

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în acest context legat de aceste sectoare prioritare, scopul fiind asigurarea producerii unei materii prime de bună calitate, introducerea sistemelor de calitate alimentară, realizarea cooperării şi parteneriatelor între fermieri, precum şi îndeplinirea obiectivului protecţiei mediului pe baza cunoştinţelor acumulute în aceste cursuri. Deţinând cunoştinţele necesare, persoanele ocupate din sectoarele prioritare vor fi mai bine informate în legătură cu noile tehnologii şi practici, mai bine pregătiţi să-şi gestioneze într-un mod profesionist activitatea, cât şi mai pregătiţi să gestioneze într-un mod sustenabil resursele şi să facă faţă efectelor schimbărilor climatice.

Prin intermediul acestei măsuri, fermierii vor avea acces la cunoştinţe, informare şi bune practici în scopul îmbunătăţirii performanţei economice a activităţii, unei mai bune integrări în lanţul agro-alimentar, gestionării durabile şi eficiente a resurselor, adoptării de practici prietenoase cu mediul.

 • Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

Măsura M1/1A contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală ale Reg (UE) nr. 1305/2013:

 • Favorizarea competitivităţii agriculturii;
 • Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
 • Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
 • Obiective specifice/locale ale măsurii
 • dezvoltarea resurselor umane care activează în cadrul sectoarelor prioritare (zootehnie, pomicultură, apicultură şi produse forestiere nelemnoase);
 • îmbunătăţirea sustenabilităţii, competitivităţii, eficienţei resurselor şi performanţelor de mediu în cadrul sectoarelor prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”;
 • încurajarea participării în sisteme de cooperare, introducerii sistemelor de calitate, încurajarea restructurării şi modernizarea exploataţiilor într-un mod inovativ;
 • încurajarea cooperării între cei care produc materii prime şi firmele care procesează aceste materii prime, realizarea de mini clustere;
 • conştientizarea asupra influentelor activităţii lor asupra mediului şi dobândirea de cunoştinte privind practicile cu o influenţă benefică asupra acestuia;
 • sprijinirea întreprinderilor din sectoarele prioritare.
 • Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura contribuie la prioritatea P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.

Indirect măsura poate contribui la următoare priorităţi secundare:

 • P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor – măsura poate contribui la această prioritate prin faptul că se poate organiza un curs pe tema restructurării activităţilor din sectoarele identificate ca fiind prioritare utilizând tehnici și tehnologii inovative;
 • P3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstrării animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultură – posibile teme de abordat în cadrul cursului: organizarea circuitelor de aprovizionare, implementarea schemelor de calitate, forme de asociere;
 • P4: Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură – sesiuni de informare pe tema conservării biodiversităţii, inclusiv biodiversitatea genetică a animalelor de fermă şi a produselor silvice;
 • P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezilienţa la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic – posibile teme de abordat în cadrul cursului: modalităţi de ameliorare a impactului asupra mediului a activităţilor din sectoarele prioritare;
 • Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) 1305/2013 „Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”.
 • Măsura contribuie la Domeniu de intervenţie 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale.
 • Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel:

Inovare:

Măsură va finanţa acţiuni de informare, formare şi activităţi demonstrative pentru a stimula acţiunile inovatoare, a crea reţele, parteneriate şi clustere, a stimula schimbul de bune practici şi cunoştinţe în sectorele creşterii animalelor şi silvic. Se urmăreşte de asemenea, identificarea şi transferul de bune practici şi adaptarea acestora la contextul local, preluarea de metode moderne şi inovative de manageriere. De asemenea, activităţile demonstrative le permit cursanţilor să aibă contact cu echipamente şi utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi.

Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:

Vor fi finanţare proiecte care informează grupul ţintă cu privire la acţiunile de atenuare a schimbărilor climatice, limitarea emisiilor din agricultură şi silvicultură, generate în fermele zootehnice şi prin utilizarea îngrășămintelor, cât și intensificarea activității de sechestrare a carbonului în ceea ce privește exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor şi silvicultura. Un accent deosebit în selectarea proiectelor se va pune pe aspectele privind protecţia mediului, inclusiv protejarea biodiversității.

 • Complementaritatea cu alte măsuri din SDL

Măsura M1/1A este complementara cu măsura M8/6B Investiţii în renovarea satelor, echiparea teritoriului şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, în sensul că beneficiarii direcţi ai acestei măsuri, furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoştinţe şi de acţiuni de informare constituie beneficiari indirecţi ai măsurii M8/6B, beneficiind de infrastructură şi servicii rurale îmbunătăţite.

 • Sinergia cu alte măsuri din SDL:

Măsura M1/1A este in sinergie cu Măsura M10/1A, ambele contribuind la prioritatea P1.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura va contribui în mod semnificativ la creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar şi silvic prin promovarea tehnologiilor inovative, promovarea acţiunilor de cooperare în lanţul de aprovizionare, creşterea conştientizării în domeniul protecţiei ecosistemelor şi biodiversităţii şi promovarea tehnologiilor şi ideilor inovatoare în scopul utilizării eficiente a resurselor şi adaptării la schimbările climatice şi promovarea incluziunii sociale şi a dezvoltării economice a zonelor rurale. Vor fi finanţate cu prioritate proiectele care promovează preluarea de metode moderne şi inovative şi acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului.

 1. Trimiteri la alte acte legislative: R (UE) Nr. 1336/2013, OUG Nr. 34 /2006, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 1/2011; HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare.
 2. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi ai acestei măsuri sunt entităţi sau organisme publice sau private care vor asigura transferul de cunoştinţe şi/sau acţiuni de informare şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie stabilite de GAL.

Beneficiari indirecţi sunt fermieri care vor beneficia de sprijin prin măsurile: M2/2B, M3/2A, M4/3A, M5/3A, M6/3A, M11/3A; persoanele implicate în sectoarele identificate ca fiind prioritare pentru teritoriul GAL, manageri, agenţi economicii/IMM-uri care activează în  sectoarele agricole. Nu există o limită a dimensiunii activităţii sau a întreprinderii care participă la activităţile promovate în baza acestei măsuri.

 1. Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite.
 2. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiunile eligibile:

 • Acţiuni de instruire profesională şi dobândire competenţe: cursuri de instruire, workshop-uri;
 • Activităţi demonstrative: o sesiune practică pentru a ilustra tehnologia, utilizarea unei echipament nou sau îmbunătăţit semnificativ, o nouă metodă de protecţie a recoltei sau o tehnică specifică de producţie. Activitatea poate să aibă loc într-o exploataţie sau într-un alt loc cum ar fi centre de cercetare, clădiri pentru expoziţii etc.
 • Acţiuni de informare: activităţi pentru a disemina informaţii privind agricultura, silvicultura şi IMM-urile, pentru a conştientiza grupul ţintă privind cunoştinţele pentru locul de muncă. Aceste acţiuni pot lua forma unor expoziţii, întâlniri, prezentări sau pot fi informaţii tipărite sau pe medii electronice.

Acțiunile neeligibile: cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele educative normale sau din sisteme la nivelele de învăţământ liceal său universitar, cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
 • Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională;
 • Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
 • Solicitantul sau personalul cooptat dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesională prin minim 2 contracte;
 • Costuri eligibile sunt:
 • Costul de organizare şi furnizare a transferului de cunoştinţe şi al acţiunilor de informare: costuri suportate pentru implementarea operaţiunii ( de ex. salarii ale angajaţilor, costuri de călătorie, material de instruire, costuri ale facilităţilor unde se realizează acţiunea etc.);
 • Costurile participanţilor, inclusiv: călătorie, cazare;
 • Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de formare angajându-se în acest sens printr-o declaraţie pe propria răspundere;
 • Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare, şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
 • Experţii formatori să fi participat în ultimii 5 ani la cel puţin o formă de instruire în domeniul cursului;

Criterii de eligibilitate pentru participanţi:

 • Au domiciliul sau exploataţia pe teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”;
 • Au un loc de muncă în domeniile prioritare identificate;
 1. Criterii de selecție
 • Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de experți, experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.);
 • Tematica: atinge priorităţile de dezvoltare rurală la care contribuie acesta măsură;
 • Furnizorul de formare profesională cu experiență în proiecte implementate în mediul rural şi în relaționarea cu agricultorii şi silvicultorii;
 • Proiecte ce promovează preluarea de metode moderne şi inovative în practica agricolă şi silvică;
 • Proiecte ce promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi de maxim 25.000 Euro.

 1. Indicatori de monitorizare
 • Total cheltuială publică realizată: 53.751,48 Euro
 • Numărul de proiecte: 3
 • Numărul total al participanţilor instruiţi: 60
 • Numărul de proiecte care promovează tehnologii/procese inovative: 1;
 • Numărul de proiecte care promovează tehnologii prietenoase cu mediu: 1.